Nu-măr! Modelele matematice ale Lumii

“22. Şi a zis Domnul Dumnezeu: Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din POMUL VIEȚII, să mănânce şi să trăiască în veci!…

23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat.

24. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat ÎN PREAJMA GRĂDINII celei din Eden şi a pus HERUVIMI şi SABIE de FLACĂRĂ vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.“ Geneza, cap. III

Pe la sfârșitul anului Nebunului, limba română m-a izbit din nou DREPT în frunte, strigându-mi asurzitor în urechi: NUUU-MĂĂĂR!!! Cum de nu am observat mai devreme? Omule, NU ai voie la MĂR! Va să zică MĂRUL DE AUR, pomul vieții din grădina raiului ne este ASCUNS de NU-MERE? Cine să fie Heruvimii, paznicii cu mii de ochi? Să fie închisoarea noastră făcută din NU-MERE, din coduri de bare numerice, la fel ca cele pe care NOI înșine, imitând interdicția dumnezeească, NI le punem pe HRANĂ? În orice caz, RAIUL nu e nicidecum în cer, nici după moarte, ci chiar aici, pe pământul care a fost la început pustiu și gol, pe care Dumnezeul androgin l-a TOCMIT prin cu-VÂNT să devină o grădină fermecată pentru copiii făcuți după chipul și asemănarea lui, parte femeiască și parte bărbătească! Raiul e doar invizibil, din cauza interdincției NU-MERELOR și a SABIEI FLĂCĂRILOR de foc ale Soarelui ce creează ILUZIA unui iad! În acel verset biblic se afirmă cât se poate de clar că simbolul sabiei aparține elementului masculin de FOC! Și nu aerului, așa cum este în general interpretat în cartomanție.

Exact ca în filmul Matrix, s-ar părea că șiruri NEVĂZUTE  de numere ne închid vederea și simțurile. Dar sunt EXTERIOARE, nu interioare. Dacă am cunoaște CIFRUL am putea  deschide LUMEA Raiului, SIMPLU, ca pe o cutie de valori! Să fie codul secret acel 369, menționat de Tesla? În acest context, arcana FĂRĂ NU-MĂR a Nebunului ne-ar putea conduce pe CALEA de REGĂSIRE a MĂRULUI de aur, a tinereții fără bătrânețe și vieții fără de moarte. Căci dacă e fără nu-măr înseamnă că e CU MĂR. Aceasta ar fi promisiunea Vărsătorului, a paharnicului care servește NEÎNCETAT ambrozia și nectarul nemuririi la masa zeilor. Mărul de aur a fost adus pentru Heracles din GRĂDINA HESPERIDELOR de Atlas, titanul ce ținea pe uMĂR bolta cerească, asemănătoare cu UN-MĂR, inversul lui NU-MĂR! Și asta sugerează că MĂRUL DE AUR e ascuns BINE chiar în capul nostru, deasupra ultimei vertebre a coloanei vertebrale care se numește Atlas! Vertebra ESENȚIALĂ a lui Atlas este SEMNalizată în ARCANA FĂRĂ NUME ca o floare ROȘIE cu 4 PETALE, crescută la baza gâtului, din rădăcinile osului sacral, ca niște inele de asemenea roșii! Și deci, dacă ar fi să renunțăm de bună voia noastră la NU-MELE și NU-MERELE consacrate, ca NE-FIIND-ALE-MELE,  oare ne-am putea întoarce în Rai?

“The Fall, so often considered a terrible thing, is a fall into experience; like falling of the epileptic to earth, it may also have its other face, for then we fall into the embrace of our dreams and fears and know them for what they are, face to face. ”

„Căderea, atât de des considerată ca un lucru teribil, este o cădere în experiență; ca și căderea la pământ a epilepticului, poate avea și o altă față, pentru că ne arată modul în care ne îmbrățișăm  visele și fricile și le cunoaștem așa cum sunt, față în față. ”

În Tarot, nu-merele au fost reprezentate ca niște personaje emblematice, misterioase, identificate printr-un STATUT social sau STAGIU de viață și nu datorită unui NUME, eliberate astfel de limitările lor din numer-OLOGIA clasică. Magul, Papesa, Împărăteasa, Împăratul, Papa  … sunt actorii eterni care coboară în Timp și joacă pe scena Lumii diferite și multiple roluri. Arcanele manipulează pur si simplu ADN-ul, în vreme ce privim imaginile, recunoscute fiind de către subconștient ca mod de comunicare primordial, ca limbaj creator străvechi. Limba creației este conservată în ele. În Tarotul de Marseille, arcana Raiului, XVII, se compune din misterul Eremitului VIIII prin care se oglindește Justiția divină VIII (9+8=17) și ne amintește mereu că Mnemosyne, păstrătoarea memoriei universale cu apele ei curgătoare, ne așteaptă în câmpul de sub stele până când vom reuși în sfârșit să ne reîntoarcem ACASĂ.

Spirala Theodorus vs Fibonacci

St. Bernarnd îl definea pe dumnezeu ca „lungime, lățime, înălțime și adâncime” pentru că înțelesese efectele geometriei și ale numerelor în câmpurile energiei. Pitagora spunea de asemenea că „numărul este totul”. Puterea tiparelor, numerelor și proporțiilor a constituit dintotdeauna printre cele mai mari mistere, necunoscute majorității oamenilor. Erau reunite în Quadrivium, intersecție a celor 4 adevăruri: aritmetica – numere pure, geometrie – numere în spatiu (fixe), muzica – numere în timp (aplicate), astrologie – numere în spatiu și timp (mobile).

Corespondențele astrologice ale Quadrivium în cele 10 dimensiuni celeste erau astfel asociate: linia 1 – uranus (cerul/creatorul/tatăl), 2 3 – luna, mercur (mesagerii), 469 – venus, soare, marte (persona), 8 12 18 27 – jupiter, saturn, neptun, pluto (conectorii) iar cele sonore armonicele ascendente ale sunetului do: do, sol, do, mi, sol,  și descendente: do, fa, do, la bemol, fa.

O altă aplicație străveche a numerologiei a fost spirala lui Theodorus, studiată de greci cu mii de ani în urmă, înlocuită în prezent în modelele ezoterice ale Lumii de spirala lui Fibonacci.

Theodorus postula că blocurile constructive ale vieții sunt constituite din patrate. Ceea ce el numea rădăcina patratului era lungimea diagonalei colțurilor extreme opuse. Tiparul începea cu unitatea de baza 1×1, în care diagonala principală oferea valoarea de 1,4142, adică rădăcina patrată din 2.

Patratele și triunghiurile rezultate erau puncte de trecere ale Spiralei infinite care revela tiparul înscris în înregistrările celeste reflectate deopotriva în astre și în celule noastre. În acest model matematic, se putea considera că fiecare om constituia rădăcina patrată a ecuației sale unice.

E posibil ca proporția numărului irațional 1,618 să fi determinat de fapt o modificare a tiparului originar al creației?! Patratul inițial înlocuit de un dreptunghi! Ca în locul spiralei infinite să rezulte o spirală finită deconectată de sursă. Atunci asta ar putea simboliza de fapt formula matematică a morții! Fibon-acci! Fără ci, fără energie vitală! A-ul pus înaintea substantivului indică negarea, ca în a-more, fără moarte!

” […]the fearful face of the Black Goddess is really the veiled Sophia. The rebirth of the mystery initiation brings us into contact with our own power, which we have failed to take in our own time. Part of the reason for this is that we live in the shadow of the Judeo-Christian Fall for which Woman bears the blame. The experience of Psyche and Kore shows the vulnerable face of Sophia, who is not afraid to fall, to learn by seeming mistakes. They show that the descent into death is the only possible pathway to ascent or spiritual rebirth.”

”[…]fața înfricoșătoare a Zeiței Negre aparține într-adevăr Sofiei învăluite. Renașterea misterelor inițierii ne pune în contact cu propria noastră putere, pe care nu am reușit să o obținem în timpurile noastre. Parțial și din cauză că trăim în umbra paradigmei iudeo-creștine a căderii, în care femeia poartă toată vina. Însă experiențele lui Psyche și Kore ne arată chipul vulnerabil al Sophiei, care nu se teme să cadă, ca să învețe din aceste aparente greșeli. Ele ne demonstrează că singura cale posibilă spre ascensiunea sau renașterea spirituală trece prin coborârea în moarte.”

Orizontul de așteptare 2031

Anul Nebunului 2022, aflat la finalul unui mare ciclu inițiatic de 2000 de ani, a deschis un culoar de 9 ani care creează oarecum o buclă ca o GESTAȚIE, care ne ține blocați într-un TIMP al purificării și reconfigurării până în 2031. Acolo vom străbate poate cea mai importantă răscruce inițiatică din aceste vremuri apocaliptice, care ne va angaja pe ultima PARTE a drumului spre era Vărsătorului. Iar cine-mparte, în tot acest interval, parte-și face pentru că dar din dar se va face Rai. Cine-mparte, desigur, cunoașterea VERITABILĂ, pentru că aceasta va fi MONADA de schimb în noua LUME care se naște ACUM.

Tocmai etichetele de astr-OLOGIE sau NU-mer-OLOGIE determină limitări cognitive, cu-NO-științe care duc la OLOGIREA spiritului. Dacă ar fi fost astro-SOFIE sau numero-SOFIE istoria lor ar fi putut fi diferită. Pentru că, din punct de vedere mitologic, LOGOSUL provenea din eonul NOUS, care simboliza MINTEA universală în care minciuna coexista cu adevărul sau, mai precis, îl OCULTA adeseori. Spre deosebire de el, SOFIA, eonul înțelepciunii, provenea pe linie maternă din Aletheia, eonul adevărului și al NE-UITĂRII!

Deci cum ar putea fi folosite astrologia și numerologia contemporane spre evoluția noastră spirituală? Învățând să discernem cu luciditate și detașare de dogme minciunile de adevăr. Spre exemplu, să recunoaștem inversiunea naturii elementelor de aer (învăluitor, diafan, subtil, hrănitor) și pământ (tare, uscat, erect, protectiv). Semințele pământului nu rodesc dacă nu sunt alimentate cu apă. Sau să ne asumăm caracterul de începător, de ucenic vrăjitor ce crește pe limba pământului și-și caută maestrul interior în integritatea și unicitatea lui 1.

“Wisdom is neither good nor bad, male nor female, Christian or pagan: she is no one’s personal possession. The Goddess of Wisdom reaches down to the depths of our need. Her simple being is so vastly present that we have not noticed it. Indeed, we have not known the depths of our need nor that any assuaging wisdom was near at hand.”

„Înțelepciunea nu este nici bună, nici rea, nici bărbat sau femeie, nici creștină sau păgână: ea nu este proprietatea personală a nimănui. Zeița Înțelepciunii coboară până în adâncimile nevoilor noastre. Ființa ei simplă este atât de vastă încât nu o putem observa. Într-adevăr, nu am cunoscut adâncimile nevoilor noastre și nici faptul că o înțelepciune liniștitoare putea fi atât de aproape.”

Toate citatele aparțin scriitoarei Caitlín Matthews și sunt extrase din lucrarea ”Sophia: Zeița înțelepciunii, Mireasa lui Dumnezeu”.

Trivium vs Quadrivium
Spirala lui Theodorus